名儒 danh nho
♦ Nhà nho nổi tiếng về học vấn và đức hạnh.
♦ Học giả có tiếng.