名師 danh sư
♦ Bậc thầy nổi tiếng.
♦ Quân đội cường thịnh. ◇Chiến quốc sách : Kim Tần địa hình đoạn trường tục đoản, phương sổ thiên lí, danh sư sổ bách vạn , , (Tần sách tam ) Nay đất Tần, cắt chỗ dài bổ vào chỗ ngắn thì vuông vức được vài ngàn dặm, lính giỏi có tới trăm vạn.