名節 danh tiết
♦ Danh dự và tiết tháo. ◇Phương Hiếu Nhụ : Thế vị khả dĩ diệu đương thì, nhi danh tiết bất túc truyền hậu thế 耀, (Hiếu tư đường kí ).