名著 danh trứ
♦ Tác phẩm về văn chương nổi tiếng. ◎Như: Hồng Lâu Mộng thị nhất bổn văn học danh trứ Hồng Lâu Mộng là một tác phẩm văn chương trứ danh. ☆Tương tự: danh tác .