名位不彰 danh vị bất chương
♦ Danh hiệu và địa vị không rõ rệt.