同惡相濟 đồng ác tương tế
♦ Kẻ xấu ác giúp nhau làm việc ác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tháo tặc gian ác nhật thậm, tương lai tất vi soán nghịch chi sự. Ngô đẳng vi Hán thần, khởi khả đồng ác tương tế? , . , (Đệ lục thập cửu hồi).