同門 đồng môn
♦ Học cùng một thầy. Cũng chỉ người học cùng một thầy.
♦ Anh em rể. § Chỉ hai người có cùng cha mẹ vợ (nhạc phụ mẫu ). ☆Tương tự: liên khâm .
♦ Đồng hương, đồng lí.