同一 đồng nhất
♦ Như nhau, tương đồng, đồng dạng. ◇Bắc Ngụy : Tam cực tuy thù, diệu bổn đồng nhất , (Trương Uyên , Quan tượng phú ).