勇將 dũng tướng
♦ Tướng dũng cảm. ☆Tương tự: mãnh tướng .