加重 gia trọng
♦ Tăng gia phân lượng hoặc trình độ.
♦ Phạt tội nặng hơn nữa.