博山香爐 bác sơn hương lô
♦ Lư hương hình núi Bác Sơn . Sách Khảo cổ đồ (Quyển thập) chép: Dưới lư hương đựng nước nóng nấu bằng các chất thơm, hương xông nghi ngút, như hòn núi trong biển bốc hơi.