厚待 hậu đãi
♦ Đối đãi trọng hậu. ☆Tương tự: ưu đãi . ★Tương phản: bạc đãi .