厚重 hậu trọng
♦ Đãi ngộ trọng vọng. § Cũng nói trọng hậu .