合格 hợp cách
♦ Đúng với tiêu chuẩn đã quy định. ☆Tương tự: cập cách .