合卺 hợp cẩn
♦ Ngày xưa, vợ chồng mới cưới chuốc rượu với nhau gọi là lễ hợp cẩn .