知行合一 tri hành hợp nhất
♦ Học thuyết do Vương Thủ Nhân đời Minh chủ trương rằng tri hành phải đi đôi với nhau.