合時 hợp thì
♦ Phải thời, thích hợp với thời thượng. ★Tương phản: thất thì , quá thì .