右列 hữu liệt
♦ Quan võ. Thời xưa, khi chầu vua, quan võ đứng hàng bên phải, quan văn ở bên trái.
♦ Bậc siêu quần.