可汗 khả hàn
♦ Thời xưa, vua các nước ở Tây Vực 西 và phương bắc Trung Quốc xưng là Khả Hàn .