白衣卿相 bạch y khanh tướng
♦ Người tuy không có công danh chức tước, nhưng địa vị so với khanh tướng không khác. ◇Dụ thế minh ngôn : Phong lưu tài tử chiếm từ tràng, chân thị bạch y khanh tướng , (Quyển thập nhị) Tài tử phong lưu ở chốn văn chương thi phú, đúng là bậc bạch y khanh tướng.