口號 khẩu hiệu
♦ Lời hô to (trong đám biểu tình chẳng hạn).
♦ Hiệu bí mật để nhận biết nhau.
♦ Cũng như khẩu chiếm . ◇Vương Tịch Chi : Văn Trung Công thân tác khẩu hiệu, hữu "Kim mã ngọc đường tam học sĩ, Thanh phong minh nguyệt lưỡng nhàn nhân" , (Cao dật ) Văn Trung Công tự khẩu chiếm, có những câu: Kim mã ngọc đường tam học sĩ, Thanh phong minh nguyệt lưỡng nhàn nhân.
♦ Thơ làm để tán tụng, khen ngợi.