口氣 khẩu khí
♦ Hơi từ miệng thở ra.
♦ Lời nói hoặc thơ văn hàm chứa ý khí riêng biệt của tác giả.
♦ Cũng như khẩu âm .