口技 khẩu kĩ
♦ Tài khéo bắt chước (nhái) được các thứ tiếng của người và vật.