口令 khẩu lệnh
♦ Lệnh ra bằng lời nói, không có giấy tờ.
♦ Ám hiệu nói miệng để tiện xét hỏi lẫn nhau, phòng ngừa quân địch trà trộn.