扣馬而諫 khấu mã nhi gián
♦ Giằng cương ngựa mà can. Xưa Võ Vương đánh vua Trụ , tám trăm chư hầu đi theo, chỉ có Bá Di Thúc Tề đón ngựa vua, giằng cương lại mà can.