口是心非 khẩu thị tâm phi
♦ Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.