卻行 khước hành
♦ Đi giật lùi (bày tỏ sự cung kính). ◇Sử Kí : Hậu Cao Tổ triều, Thái công ủng tuệ, nghênh môn khước hành , , (Cao Tổ bản kỉ ) Sau đó Cao Tổ đến thăm (Thái Công), Thái Công cầm chổi ra cửa đón đi thụt lùi.