卻是 khước thị
♦ Ấy là, chính là. ◇Hồng Lâu Mộng : Bất thị biệt nhân, khước thị Bảo Ngọc , (Đệ ngũ thập thất hồi) Chẳng phải ai khác, chính là Bảo Ngọc.