匡濟 khuông tế
♦ Sửa cho đúng, cứu giúp. ◇Vương Sung : Khuông tế bạc tục, khu dân sử chi quy thật thành , 使 (Luận hành , Đối tác ).