命終 mệnh chung
♦ Sinh mệnh chấm dứt, tức là chết. ◇Bách dụ kinh : Nhất đán mệnh chung, tài vật táng thất , (Thường am bà la quả dụ ).