南音 nam âm
♦ Nhạc của phương Nam.
♦ Giọng phương nam.
♦ Một loại ca khúc dùng phương ngôn Quảng Châu diễn xướng.