南人 nam nhân
♦ Người phương nam.
♦ Thời nhà Kim , nhà Nguyên bên Trung Quốc, người Mông Cổ gọi người nước Tống nam nhân .