南天 nam thiên
♦ Bầu trời phương nam.
♦ Phương nam. Có khi đặc chỉ khu vực Lĩnh Nam .