南朝 nam triều
♦ Triều đình phương Nam, chỉ triều đình Việt Nam, để phân biệt với Bắc triều, là triều đình Trung Hoa.
♦ Triều đình Huế (nước Việt Nam) thời Pháp thuộc.
♦ Xem Nam Bắc triều .