原文 nguyên văn
♦ Bản văn chính do tác giả viết ra.
♦ Bản văn viết bằng một ngôn ngữ nước ngoài. § Tương đối với dịch văn .