品物 phẩm vật
♦ Đồ vật.
♦ Các vật, vạn vật. ◇Dịch Kinh : Vân hành vũ thi, phẩm vật lưu hình , (Kiền quái ) Mây bay mưa bày, vạn vật lưu hình.