反經 phản kinh
♦ Trái với đạo thường.
♦ Khôi phục đạo thường, quay về với lẽ thường. ◇Mạnh Tử : Quân tử phản kinh nhi dĩ hĩ, kinh chánh tắc thứ dân hưng, thứ dân hưng tư vô tà thắc hĩ , , (Tận tâm hạ ).
♦ Không hợp với kinh điển nhà nho.