反賊 phản tặc
♦ Quân giặc làm phản. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Phản tặc chí thử, vũ sĩ hà tại? , (Đệ cửu hồi) Giặc làm phản đã đến đây, võ sĩ đâu?