匪徒 phỉ đồ
♦ Kẻ xấu xa, người có hành vi bất chính. ☆Tương tự: phỉ nhân .