剽輕 phiếu khinh
♦ Quân đội mạnh mẽ tinh nhuệ. ◇Sử Kí : Sở binh phiếu khinh, nan dữ tranh phong , (Giáng Hầu Chu Bột ) Quân Sở dũng mãnh tinh nhuệ, khó mà đối địch.