噴口 phún khẩu
♦ Mở miệng nói năng (Bắc Bình phương ngôn).
♦ Nơi phun ra chất lỏng, hơi, bột...