君師父 quân sư phụ
♦ Vua, thầy và cha, ba bậc người phải tôn kính theo đạo lí thời xưa.