君王 quân vương
♦ Ngày xưa gọi thiên tử hoặc chư hầu là quân vương . ◇Bạch Cư Dị : Thiên sanh lệ chất nan tự khí, Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc , (Trường hận ca ) Trời sinh ra chất đẹp đẽ, khó có thể bỏ đi được, Một sáng kia, (thiếu nữ) được tuyển vào ở bên quân vương.
♦ Tiếng tôn xưng các vua.