卷軸 quyển trục
♦ Thời xưa, sách vở thường cuốn lại thành trục, nên gọi là quyển trục .