創見 sáng kiến
♦ Điều phát khởi ra trước hết.
♦ Mới thấy xuất hiện lần đầu. Phẩm hoa bảo giám : Giá ta phòng ốc dữ na ta phô thiết cổ ngoạn đẳng vật, đô thị sanh bình sáng kiến , (Đệ ngũ hồi ) Trong đó những phòng ốc cũng như các đồ cổ ngoạn trưng bày, bình sinh đều mới thấy lần đầu.