參論 tham luận
♦ Tham dự thảo luận.
♦ Đàn hặc truy cứu. ◇Tây Hồ giai thoại 西: Vương An Thạch khước quy tội đáo Đông Pha thân thượng, thuyết thị tha đích họa căn, nhân khiếu môn hạ nhân tầm tha đích quá thất tham luận tha , , (Lục kiều tài tích ) Vương An Thạch vẫn quy tội vào Tô Đông Pha, nói Đông Pha chính là nguồn gốc của họa hại, và sai môn hạ truy tầm hạch hỏi những lỗi lầm của ông này.