參事 tham sự
♦ Dự phần vào công việc. ◇Tào Tháo : Dữ thần tham sự, tận tiết vị quốc , (Thỉnh truy tăng quách gia phong ấp biểu ) Cùng thần dự phần, hết lòng vì nước.
♦ Chức quan.