升天 thăng thiên
♦ Lên trời.
♦ Chết. ◇Lí Ước : Ngọc liễn thăng thiên nhân dĩ tận, Cố cung do hữu thụ trường sanh , (Quá Hoa Thanh cung ) Xe ngọc (vua đi) lên chầu trời, người đã hết, Cung xưa còn lại cây sống lâu. ☆Tương tự: tiên du , khứ thế , thệ thế , viên tịch .