匹夫 thất phu
♦ Người dân thường. ◇Chu Quyền : Cổ chi hiền nhân, tiện vi bố y, bần vi thất phu , , (Trác Văn Quân ) Người hiền thời xưa, mặc áo vải hèn hạ, sống nghèo như dân thường.
♦ Tiếng dùng để nhục mạ đối phương. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tôn Kiên chỉ quan thượng nhi mạ viết: Trợ ác thất phu, hà bất tảo hàng : , (Đệ ngũ hồi) Tôn Kiên chỉ lên cửa quan mắng rằng: Tên tiểu nhân phò giặc kia, sao không sớm ra hàng.