千古 thiên cổ
♦ Nghìn xưa, rất lâu đời.
♦ Chỉ người đã chết. ◎Như: nhất triêu thành thiên cổ dã một sớm đã ra người thiên cổ.